top of page

מוזיאון מורשת בתי המשפט

רקע

מוזיאון בתי המשפט ממוקם בבניין בית-המשפט העליון בירושלים. הקמת המוזיאון, שנעשתה על ידי צוות בראשות ד"ר אורנה יאיר (האוצרת הראשית), כללה בניית אוסף ארכיוני של מורשת בתי המשפט בארץ, הן מן ההיבט ההיסטורי והן מן ההיבט המשפטי. איסוף החומרים נעשה באופן שיטתי באמצעות צוות תחקירנים, בארכיונים שונים בארץ ובחו"ל. האוסף כולו מתועד וממוחשב. בנוסף, מתנהל תיעוד היסטורי רצוף באמצעות ראיונות עם שופטים בדימוס. הראיונות כולם מוקלטים באודיו ובוידיאו.

התמונה באדיבות המוזיאון


המוזיאון , שנפתח בשנת 2005, מציג את תולדות מערכת השיפוט בישראל ואת התפתחותהּ לאורך שלוש תקופות: תקופת השלטון העות'מאני, תקופת שלטון המנדט הבריטי וימי מדינת ישראל.

מטרתו של המוזיאון להציג את ערכי המדינה הדמוקרטית באמצעות המשפט והפסיקה, להראות את הקשר שבין ההתפתחות החברתית בתחומי החיים השונים לבין התפתחות המשפט בנושאים חברתיים מהותיים ולהמחיש את ההשפעה של התפתחויות אלה על זכויות האדם והאזרח.

בשל כך, לצד ההיסטוריה של בתי-המשפט, מוצגים פסקי-דין מובילים המאירים את החברה בארץ בתקופות השונות. פסקי-הדין מתקופת המדינה מוצגים בחלוקה לארבעה נושאים: "זכויות אדם", "בית המשפט ושלטון החוק", "בית המשפט בין הסכמה למחלוקת" ועניינים ש"בין אדם לחברו".

במוזיאון ניתן ביטוי לכך שמערכת המשפט היא אחד מעמודי התווך של החברה בכל זמן ומקום. היא זו המגדירה באמצעות פסיקתהּ כללים וגבולות של התנהגות החברה, היא גם זו המאחדת ומלכדת חברה סביב עקרונות וערכים משותפים ומאפשרת לכל אזרח גישה ומקום לפרוש בו את תלונותיו על עוול שנעשה לו. בראייה זו משקפת התצוגה את תולדות הקמת בתי-המשפט בארץ, את אופן עיצובם ואת פועלם מנקודות-מבט שונות: בראי התקופות והחברה המשתנה ובחזון האישים אשר תרמו לבנייתהּ של המערכת המשפטית ולגיבוש הערכים החברתיים הניכרים בפועלה.

במוזיאון מושם דגש על פסקי-דין תקדימיים מתקופת המדינה, כאלה שהאירו את דרכו של המשפט והשפיעו על התפתחותו בתחומים שונים. כמו-כן, קיימת התייחסות למאפיינים ייחודיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וכמדינה הנמצאת בקונפליקט לאומי וביטחוני ולאירועים בעלי משמעות עמוקה בהיסטוריה של העם כגון משפטי השואה (מצוטט מתוך אתר בת המשפט העליון).תערוכות

2019 –"שאר רוח" - תערוכת עובדים ברשות השופטת.

2017 - "תו תקן" – אמנים יוצרים בהשראת ציטוטים מפסקי דין העוסקים בזכויות אדם.

2016 - שתי תערוכות פנימיות שופטים ועובדים – "שאר רוח" ו-"לא על המשפט לבדו".

2015 - תערוכה נודדת מגרמניה "עורכי דין ללא זכויות". בבית המשפט העליון.

2014 - "פינת בית המשפט העליון". בבית המשפט העליון

2013 – תערוכה של תלמידי תיכון יובל בבית המשפט העליון. התערוכה הוצגה כפרויקט

סיום של תוכנית לימודים שנתית "ארגז כלים לאזרחות טובה" שהתקיימה במוזיאון

מורשת בתי המשפט עבור תלמידי התיכון.

2013-2011 – התערוכה משפטי שואה במוזיאון מורשת בתי המשפט בבהמ"ש העליון.

2010 – "משפט עברי" במוזיאון מורשת בתי המשפט בבהמ"ש העליון. בתצוגה

מוצגים מעולם המשפט העברי ותוכנית מולטימדיה אינטראקטיבית. מקורות

אתר הבית של בית המשפט העליון.

אתר הבית של המוזיאון.


Comments


bottom of page