top of page

ארכיון האוניברסיטה העברית בירושלים


רקע היסטורי

הארכיון הוקם ב-1928, כשלוש שנים לאחר הקמת האוניברסיטה. הארכיון ממלא שני תפקידים משלימים:

א. תיקיון - קליטת ההתכתבות השוטפת של המוסד ורשומות ההנהלה, ארגון שוטף של החומר ואחסונו מדי שנתיים

ב ארכיון היסטורי - שמירת רשומות ההנהלה מאז 1924 (השנה שבה התכנסה מועצת האוניברסיטה הזמנית לישיבתה הראשונה) ותצלומים היסטוריים הקשורים במוסד.


החומר ההיסטורי השמור בארכיון מהווה מקור חשוב למידע על תולדות האוניברסיטה מראשיתה: על בוגריה, על ממלאי התפקידים האקדמיים, על חוקריה ומוריה, הישגיהם ופרסומיהם, החלטות שנתקבלו במהלך השנים, קשרי האוניברסיטה עם התפוצות ועם היישוב והנהגתו, התפתחותו האקדמית והפיזית של המוסד ועוד.


צוות הארכיון כולל ארבעה עובדים: מנהל הארכיון (עופר צמח), אחראי/ת מיון וקטלוג, אחראי/ת מדור קרנות, אחראי/ת מיון וקטלוג לשכת מנכ"ל ונשיא.


הצוות מופקד על תחזוקה שוטפת של המחסנים הכולל סידור, ניקיון וטיפול בחומר ההיסטורי.

החומר המגיע לארכיון עובר מיון, קטלוג ותיוק. בין החומרים המקוטלגים נמצאים פרוטוקולים של ועדות האוניברסיטה, מינויים, תיקי פרוצדורה, הסכמים עם אוניברסיטאות בארץ ובחו"ל, תקנונים, דו"חות בדיקה של מחלקות ונושאים ועוד.

התצלומים באדיבות ארכיון האוניברסיטה העברית בירושלים


לקוחות ופעילויות

חומרי הארכיון הוא בעל ערך מחקרי מדרגה ראשונה ועד כה שימש ומשמש מקור מידע למאות חוקרים מהארץ ומחו"ל.


שירות לציבור החוקרים והסטודנטים כולל הדרכה בשימוש בתיקים ההיסטוריים, סיוע והכוונה באיתור חומרים

צוות הארכיון מסייע בהכנת חומרים מתוך הארכיון לתצוגות ותערוכות הקשורות לתולדות האוניברסיטה.


תכולת הארכיון

הארכיון מכיל כ-12,000תיקים סגל אקדמי פעיל; כ- 6,000 תיקי סגל אקדמי (גניזה); כ- 1400 תיקי פרוצדורה של סגל אקדמי ( פעיל); כ- 2000 תיקי פרוצדורה של סגל אקדמי (גניזה ); כ-9000 חומר היסטורי בתיקים ( 1925-1956); כ-40,00 חומר היסטורי בתיקים (1957-2002); כ-4700 חומר בתיקים (2003-2012).


חומרי הארכיון ממוינים לשלוש קטגוריות:

א. תיקים נושאיים: ציבור הסטודנטים והתארגנותו; קשרים עם מוסדות בארץ ובחו"ל; פעילות שוחרי האוניברסיטה בעולם; עניינים כספיים: תרומות ותקציבים; תיקים אישיים של הסגל האקדמי.

ב. פרוטוקולים: חבר הנאמנים; הוועד הפועל; הוועד המנהל; הסנט; הוועדה המתמדת; מועצות הפקולטות.

ג. אוספים: תקנונים של מכוני/מרכזי מחקר; דוחות שונים; הסכמים שהאוניברסיטה חתומה עליהם; פרסומים וחוברות של האוניברסיטה; כרזות של אגודות הסטודנטים.

התצלומים באדיבות ארכיון האוניברסיטה העברית בירושלים


מקורות

Comentarios


bottom of page